Filialo ir atstovybės steigimas2023-10-25T15:47:36+02:00

Filialo ir Atstovybės steigimas

Filialas pagal CK 2.53 yra struktūrinis juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį juridinio asmens funkcijų. 

Tuo tarpu, atstovybė pagal CK 2.56 2 d. turi teisę atstovauti juridinio asmens interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus juridinio asmens vardu, vykdyti eksporto ir importo operacijas, tačiau tik tarp užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų, įsteigusių atstovybę, arba su ja susijusių įmonių, įstaigų ar organizacijų ir atstovybės. Šiame kontekste kiti veiksmai reiškia veiksmus, kurie padeda vykdyti pagrindines bendrovės atstovybės funkcijas, taip pat sudaro prielaidas daryti tai tinkamai (pavyzdžiui, bendrovės atstovybė gali organizuoti reklamos kampanijas, mokyti dirbti bendrovės parduodama technika ir pan.). 

Vadinasi, esminis skirtumas – filialas gali vykdyti ūkinę-komercinę veiklą, o atstovybė – negali. Svarbu, kad tiek filialas, tiek atstovybė neturi JA statuso, todėl atsako pagal bendrovės prievoles.

Steigiant Lietuvos Respublikos juridinio asmens filialą, notarui pateikiami šie dokumentai:

 1. prašymas įregistruoti filialą;
 2. filialo nuostatai;
 3. licencija, jeigu pagal įstatymus licencija turi būti išduota iki juridinio asmens įsteigimo;
 4. filialo steigėjo sprendimas įsteigti filialą
 5. patalpų savininko sutikimas suteikti patalpas filialo buveinei kartu su patalpų nuosavybę patvirtinančiais dokumentais.
 6. atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai, jeigu dokumentus pateikia filialą steigiančios bendrovės atstovas.

Steigiant užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialą, notarui pateikiama: 

 1. prašymas įregistruoti filialą;
 2. steigėjo steigimo dokumentas, steigimo sutartis ir įstatai, jeigu tai atskiri dokumentai ir jų pakeitimai;
 3. registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie steigėją, išrašas ar kitas dokumentas, patvirtinantis, kad juridinis asmuo įregistruotas, jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus išrašas neišduodamas;
 4. steigėjo paskutiniųjų metų metinės finansinės ataskaitos, o įstatymų numatytais atvejais – metinės konsoliduotosios finansinės ataskaitos, jeigu tokia atskaitomybė būtina pagal užsienio valstybės įstatymus, taikomus steigėjui;
 5. licencija, jeigu pagal įstatymus licencija turi būti išduota iki užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo įsteigimo;
 6. filialo  nuostatai;
 7. filialo steigėjo sprendimas įsteigti filialą.
 8. patalpų savininko sutikimas suteikti patalpas filialo buveinei kartu su patalpų nuosavybę patvirtinančiais dokumentais.
 9. atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai, jeigu dokumentus pateikia filialą steigiančios bendrovės atstovas.