Karantinas verslui: force majeure aplinkybės ir svarbiausi teisiniai įrankiai

Šis laikotarpis įmonėms gali tapti labai rimtu išbandymu. Dėl paskelbto karantino visoje Europoje dalis įmonių nebegali vykdyti veiklos arba labai stipriai sumažėja jos apimtis. Dėl vyriausybės paskelbtos ekstremalios situacijos sutrinka įmonių veikla. Kaip tai gali paveikti verslą? Teisinių paslaugų verslui įmonės UAB “Vienas, du, trys” (UAB123), teisininkai pateikia atsakymus apie force majeure atvejo dabartinę situaciją.

Kas yra nenugalima jėga (force majeure)?

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, esant nenugalimos jėgos (force majeure) atveju, prievolės neįvykdymas gali atleisti šalį (neįvykdžiusios sutarties sąlygas) nuo atsakomybės, tačiau remiantis Teismų praktika yra pripažįstama, kad nustatant force majeure aplinkybių egzistavimą yra išskiriami tokie požymiai:

  1. aplinkybių nebuvo sudarant sutartį ir jų atsiradimo nebuvo galima protingai numatyti;“

  2. dėl susidariusių aplinkybių sutarties objektyviai negalima įvykdyti;“

  3. šalis, neįvykdžiusi sutarties, tų aplinkybių negalėjo kontroliuoti ar negalėjo užkirsti joms kelio;“

  4. šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių ar jų padarinių atsiradimo rizikos.“

Jeigu bent viena aplinkybė iš išvardintų nebus įrodyta, Teismas nepripažįstą, kad prievolės (sutarties) nevykdymas įvyko būtent dėl nenugalimos jėgos. Force majeure atveju turi būti įrodytos visos keturios Teismų pripažintos aplinkybės, – teigia UAB123 teisininkai.

Ar Covid – 19 virusas (koronavirusas) gali būti pripažįstama nenugalimos jėgos (force majeure) atveju?

Atsižvelgiant į šių metu aktualias, UAB123 teisininkai sulaukia klausimo, ar Covid – 19 virusas (koronavirusas) yra nenugalimos jėgos atvejis, kurio pagrindu egzistuoja sutarties nevykdymo atvejis?

Remiantis Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu „dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis taisyklių patvirtinimo“ pandemija kol kas nėra pripažįstama nenugalimos jėgos atveju (pagrindu atleisti šalį nuo atsakomybės), tačiau šio nutarimo 2 dalies 3.6. punktas teigia, kad force majeure atveju gali būti pripažintos ir „kitos nenugalimos jėgos“ apart tų kurie įtvirtini sąraše. Įmonės Pagal UAB123, tai reiškia, kad kiekvienu konkrečiu atveju situacija privalu vertinti individualiai, atsižvelgiant į šalių sutarties sąlygas, specifika ir kitus dokumentus reglamentuojančius šalių veiklą.

Kaip žinoti ar Jūsų įmonei galima taikyti nenugalimos jėgos (force majeure) atvejį, dėl Covid – 19 viruso?

Lietuvos vyriausybės nutarime (1996 m. Liepos 15 d.) yra išvardyti įvykiai, kurie gali būti laikomi force majeure atveju. Šioje situacijoje nustatyta, kokios aplinkybės gali būti pripažintos force majeure, yra svarbūs du Nutarime nurodyti atvejai:

teisėti ar neteisėti valstybės institucijų veiksmai (pvz., privalomas biurų uždarymas, visiškas ar dalinis miestų uždarymas, kelionių draudimai, uostų uždarymas bandant užkirsti kelią koronaviruso plitimui); ir

kitos nenugalimos jėgos (aplinkybių sąrašas nėra baigtinis).

UAB123 vadovė Kristina Bliakevičienė pastebėjo, jog jei pats koronavirusas gali neturėti tokio poveikio sutarties vykdymui, kuris galėtų būti pripažintas nenugalima jėga, bet valstybės valdžios institucijų sprendimai nustatė tam tikrus apribojimus, tai gali būti pripažinti force majeure atveju. Taigi jei Jūsų įmonę tiesiogiai paveikė karantino apribojimai, tai jau gali būti pripažinta force majeure atveju.

Kokiomis priemonėmis galima naudotis, nustačius nenugalimos jėgos (force majeure) atvejį?

Pagal civilinį kodeksą šalis gali naudotis šiomis teisinėmis priemonėmis:

  • sutarties nutraukimas;

  • sutarties vykdymo sustabdymas;

  • reikalavimas sumokėti palūkanas.

Kur kreiptis dėl nenugalimos jėgos (force majeure) pažymos išdavimo?

Į pagal veiklos teritoriją veikiančius prekybos, pramonės ir amatų rūmus.

Visiems nenugalimos jėgos (force majeure) atvejams nagrinėti ir pažymai išduoti nustatytas 20 darbo dienų terminas. Jei yra pateikti visi reikalingi ir tinkamai parengti dokumentai, pažyma gali būti išduota greičiau.

Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pateikė pastabas dėl Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų išduoto pažymėjimo teisinės reikšmės.

Remiantis precedentais, „prekybos, pramonės ir amatų rūmų išduotas nenugalimos jėgos aplinkybių sertifikatas neturi jokios teisinės galios. Materialines teisines pasekmes, tai yra atleidimą nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą, civilinės atsakomybės netaikymą (Civilinio kodekso 6.212, 6.253 straipsniai) lemia nenugalimos jėgos aplinkybės, bet ne išduotas pažymėjimas. Force majeure aplinkybes patvirtinantis pažymėjimas turi tik procesinę teisinę reikšmę, jis civilinėje byloje turi būti laikomas tik įrodymu dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo ar civilinės atsakomybės taikymo “.

Todėl labai svarbu laikytis sutarties sąlygų ir procedūrų, reglamentuojančių šalių teises ir pareigas force majeure atvejais.