Ar personalo nuomos įmonės steigimui ir veiklai reikalinga licencija?

Lietuvoje personalo nuomą (įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmonę) reglamentuoja Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas. Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones atveju, laikinieji darbuotojai įdarbinami laikinojo įdarbinimo įmonėse turint tikslą juos pagal laikinojo įdarbinimo sutartis siųsti laikinai dirbti laikinojo darbo naudotojų naudai, pastariesiems prižiūrint ir vadovaujant. Taigi, laikinojo įdarbinimo įmonės yra atsakingos už įdarbinimo bei kitų dokumentų tinkamą užpildymą, įskaitant bet neapsiribojant laikinojo darbo sutarties sudarymą, mokesčių apskaičiavimą, deklaravimą bei mokėjimą, privalomų pranešimų teikimą. Įdarbinimo įmonė, siekdama įgyvendinti darbdavio pareigą sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, privalo įsitikinti, kad siunčiami dirbti laikinieji darbuotojai dirbs darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus atitinkančiomis darbo sąlygomis. Įdarbinimo įmonės ir darbo naudotojo santykiai grindžiami jų raštu sudaryta laikinojo įdarbinimo sutartimi. Šioje sutartyje turi būti nurodoma laikinojo darbuotojo (laikinųjųdarbuotojų) kvalifikacija, darbo funkcijos, darbo režimas, laikinojo darbuotojo (laikinųjų darbuotojų) mokymo, siuntimo ir atšaukimo iš darbo, dirbto darbo naudotojui, tvarka.