Įmonių  vadovas atlieka itin reikšmingą vaidmenį – jie veikia bendrovės vardu, priima esminius (kartais net ir labai rizikingus) sprendimus dėl bendrovės veiklos. Įstatymai numato įmonės vadovo pareigas, kurių jis privalo laikytis ir vadovautis savo vedamoje veikloje. 

Pirminė įmonės vadovo pareiga yra elgtis protingai bei sąžiningai, veikti tik bendrovės akcininkų naudai, laikytis konfidencialumo, nenaudoti bendrovės informacijos bei turto savo asmeniniais tikslais ir kt. 

Įmonės vadovo pareigos taip pat susideda iš atsakomybės, kuri dažniausiai susijusi su įstatymuose įtvirtintų reikalavimų nevykdymu ar netinkamu vykdymu. Prieš priimdami konkretų sprendimą dėl bendrovės veikos vadovas turi atidžiai bei sąžiningai įvertinti visus pasirinkto sprendimo aplinkybes, naudą bendrovei, riziką, galimus padarinius.

Remiantis LR civiliniame kodekse (CK) įtvirtinta bendrąja taisykle juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi nepažeisti savo fiduciarinių pareigų juridiniam asmeniui. 

Svarbu žinoti ir tai, kad Kasacinio teismo praktikoje taip pat pažymėta, kad vadovas, priešingai nei dalyvis, yra bendrovės valdymo organas ir yra privalo derinti visų juridinio asmens interesų grupių (akcininkų, darbuotojų, o kai įmonei kyla nemokumo pavojus – ir kreditorių) interesus.

Pagal Lietuvos Auksčiausiojo Teismo praktiką, vadovas  privalo atlyginti bendrovės patirtą žalą, jeigu jo veiksmai vertintini kaip neteisėti, neatitinkantys atidaus, rūpestingo elgesio standarto bei pažeidžiantys bendrovės kreditorių interesus, vadovo sprendimai pažeidžia imperatyvias teisės normas, padaroma žala esant paprastam neatsargumui. 

Apibendrinant, vykdydami savo pareigas, vadovai privalo laikytis teisės aktuose numatytų imperatyvų, turi elgtis rūpestingai, apdairiai, atidžiai, veikdami geriausiais interesais bendrovei, kuriai vadovauja. Atliekant pareigas aplaidžiai ar netinkamai, vadovui yra taikytina asmeninė civilinė atsakomybė.

UAB ,,Vienas, du, trys” gali Jums padėti išvengti klaidų Jūsų versle. Prieš priimdami sprendimus konsultuokitės su profesionalais.